◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yoshiaki Tanabe
D2(博士2年) Kazuya Arashiba
M2(修士2年)

Shinji Onozaki
Keiichiro Kanao
Masaki Tatsuzawa
Mai Nishiyama

M1(修士1年)

Tomohiro Aoki
Takuya Iida
Makoto Imaji
Ryoko Onishi
Hiroki Kobayashi

B4(学士4年)

Yousuke Ikeda
Ayano Kajiura
Shinichirou Kato
Toshikazu Kuwabara
Kazuo Koide
Naoki Saruya
Atsushi Seki
Hiroyuki Nitadori