◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Shintaro Kodama
M2(修士2年)

Seiji Akiyama
Daiki Kobayashi
Jyun Kondo
Aki Tsukimura
Takayuki Nakamura

M1(修士1年) Yuta Inoue
Natsumi Shiga
Yukihiro Takahashi
Shuhei Takamori
Ryogen Tezuka
B4(学士4年)

Takahiro Kato
Takuya Kizaki
Susumu Kumagai
Sumire Koizumi
Kosuke Sakajiri
Hikaru Takao
Takuya Toriumi
Ikumi Yuza