◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yuichiro Mutoh
M2(修士2年)

Yusuke Kimura
Toshikazu Kuwabara
Kozue Shiraishi
Ippei Niiyama
Izumi Yoshida

M1(修士1年)

Kohei Imai
Naoki Kozono
Yuki Taguchi
Akizumi Nezaki
Natacha Lambert

B4(学士4年)

Genki Omata
Kentarou Kumagai
Takashi Kurihara
Rina Nakamura
Tadahiko Nogami
Kousuke Miyazaki
Teturou Yoshihara
Risa Suzuki
Satomi Hara