◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Shintaro Kodama
D2(博士2年)

Yousuke Ikeda

M2(修士2年)

Takahiro Sakamoto
Takuya Yamazaki
Takahiro Arai
Akira Shima

M1(修士1年)

Mikiya Ishikawa
Kazuki Umeda
Yuuta Kisogawa
Masahito Suzuki
Nobuto Taya

B4(4年生)

Takuto Abiko
Keiu Ito
Takashi Konno
Nobuhiro Sakasai
Masayuki Seto
Kouichi Takano
Hiroyuki Takahashi
Takahiro Watanabe