◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yuichiro Mutoh
M2(修士2年)

Kohei Imai
Naoki Kozono
Yuki Taguchi
Akizumi Nezaki
Natacha Lambert

M1(修士1年)

Rina Nakamura
Tadahiko Nogami

B4(学士4年)

Akira Itou
Wataru Abe
Kota Ikenaga
Kenta Oda
Masahiro Sakigawara
Risa Shiraki
Keisuke Yagi
Rieko Suzuki
Tetsuya Hayashi
Hiroko Sugisawa