◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Shintaro Kodama
D1(博士1年)

Yousuke Ikeda

M2(修士2年)

Akira Itou
Wataru Abe
Kota Ikenaga
Masahiro Sakigawara
Risa Shiraki

M1(修士1年)

Takahiro Sakamoto
Takuya Yamazaki
Takahiro Arai
Akira Shima

B4(4年生)

Daisuke Ikeda
Mikiya Ishikawa
Masahito Suzuki
Kazuki Umeda
Nobuto Taya
Yuuta Kisogawa
Yoshikazu Suzuki
Saori Takeda
Hidenari Kanetaka
Eijirou Tukamoto