◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Shintaro Kodama
M2(修士2年)

Koichi Takano
Hiroyuki Takahashi

M1(修士1年)

Seiji Akiyama
Daiki Kobayashi
Jyun Kondo
Aki Tsukimura
Takayuki Nakamura

B4(学士4年)

Yuta Inoue
Hibiki Ogiwara
Satoshi Kishi
Natsumi Shiga
Hiroki Shinkai
Yukihiro Takahashi
Ryogen Tezuka
Syunya Honda
Yuya Yamada